Blogg

Etiske retningslinjer for instruktørrollen

Inspartum-1053
Instruktørrollen

Etiske retningslinjer for instruktørrollen

Som gruppeinstruktør, er du på link linje med andre yrkesutøvere, også forpliktet til å følge etiske retningslinjer knyttet til jobben. Det finnes per i dag ingen nasjonale, fastsatte etiske retningslinjer for treningssenterbransjen, men som instruktør er man forpliktet til å sette seg inn i de etiske retningslinjene som det aktuelle treningssenteret har fastsatt.

Norges Idrettsforbund har imidlertid utarbeidet «Etiske veivisere for trenere», og flere av punktene i denne veiledningen, er hensiktsmessige å ta utgangspunkt i for deg som er trener/instruktør ved et treningssenter. «Veiviseren» er tiltenkt idretten spesifikt, slik at ikke alt er like aktuelt for treningsbransjen, men en rekke av punktene har likevel stor overføringsverdi. Retningslinjene legger blant annet vekt på at man som trener/instruktør alltid skal stå frem som et sunt forbilde, tilpasse treningen og legge til rette for personlig utvikling og mestring og behandle alle utøvere/deltagere likeverdig. Som trener/instruktør bør du holde deg oppdatert kunnskapsmessig, unngå å misbruke posisjonen og autoriteten, se alle, vise omsorg og bidra til et sterkt fellesskap. I tillegg er du forpliktet til å følge de reglene og prosedyrene senteret opererer med. Herunder faller også kravet om å følge rammebeskrivelsene treningssenteret har utarbeidet for de ulike gruppetimene.

Førstehjelp
I forbindelse med trening kan det lett oppstå personskader og/eller personer kan få et illebefinnende. Som instruktør eller personlig trener ved et senter, har du derfor plikt til å ha tilstrekkelig kunnskap om førstehjelp. Alle treningssentre bør tilby sine ansatte førstehjelpskurs en gang i året. Konkret i forhold til gruppetreningskonteksten, bør du som instruktør være oppdatert innen førstehjelp, vite hvor på senteret du finner isposer, førstehjelpsutstyr og eventuelt hjertestarter. Hvis du som instruktør blir vitne til at en deltager får et illebefinnende eller et alvorlig tilfelle av skade, er det avgjørende at du som instruktør tar ledelsen i situasjonen. Be en av de andre deltagerne å ringe medisinsk nødtelefon på 113, en annen deltager å varsle resepsjon og/eller ledelse, samtidig som du selv starter opp livreddende førstehjelp. Sørg for at andre deltagere eller andre ansatte kan hjelpe til med hjertekompresjoner. Det er svært sjelden at slike situasjoner oppstår, men man må til en hver tid være forberedt på at slike hendelser kan inntreffe. Ta også alltid hånd om deltagere som eventuelt setter seg ned i løpet av timen (spør dem hvordan det går) og vær oppmerksom på om en deltager raskt forsvinner ut av salen. En deltager som brått forlater en time, kan i verste fall få et illebefinnende i garderoben. Derfor er det svært viktig å ta disse deltagerne på alvor. Løp etter/få kontakt og eventuelt varsle noen andre på senteret.

Doping
Doping er noe som dessverre også kan forekomme på et treningssenter. I dag er mange treningssentre forpliktet seg til å følge merkeordningen «Rent Senter» i regi av Antidoping Norge. Antidopingarbeidet i norske treningssentre er blitt betraktelig intensivert de siste femten årene og «Rent Senter»- ordningen innebærer en E-læringsmodul for de ansatte, dopingkontroller og holdningsskapende informasjonsarbeid på sentrene. For medlemmer er det slik at ved å undertegne en medlemskontrakt ved et «Rent Senter», signerer man på at man er imot doping og godtar regelverket til «Rent Senter». Økt kunnskap og kompetanse blant aktørene i treningsbransjen, gjør at man enklere kan observere og kjenne igjen tegn på dopingbruk, og melde fra dette til nærmeste leder. Her har både du som instruktør og personlig trener et etisk ansvar ovenfor senteret og Antidoping Norge, for å rapportere om eventuell misbruk av dopingmidler ved ditt senter. Er ikke ditt senter medlem av «Rent Senter», kontakt alltid din nærmeste leder hvis det er noe du opplever som kan innebære doping ved ditt senter. Man kan også ringe til Antidoping Norge og få hjelp.

IMG_9831.JPG

Spiseforstyrrelser
Treningssenterbransjen er en stor aktør innen folkehelsearbeidet og du som instruktør møter en rekke ulike mennesker og situasjoner. Som ansatt ved et treningssenter, har du også et etisk ansvar hvis man for eksempel oppdager medlemmer med spiseforstyrrelser. Dette med spiseforstyrrelser kan være spesielt innen treningsbransjen. Fysisk aktivitet hos personer med spiseforstyrrelser kan sees på som et toegget sverd. På den ene siden er det noen som har et tvangspreget forhold til trening og som trener altfor mye, og i disse tilfellene kan fysisk aktivitet være skadelig. Da er det viktig å ha gode verktøy og rutiner for å oppdage og håndtere dette. Men på den andre siden, kan fysisk aktivitet også være positivt i behandlingen av ulike psykiske tilstander og lidelser. Spør ledelsen på ditt senter hvilke prosedyrer dere har for hvordan slike tilfeller skal håndteres. Det vil alltid være et etisk dilemma hvorvidt treningssenteret er ansvarlig for medlemmets helse, kontra eget, individuelt ansvar, men uansett bør en som instruktør og personlig trener ta ansvar hvis en observerer personer som åpenbart ikke er friske, og rapportere dette til nærmeste leder. Det er bedre å si i fra én gang for mye, enn én gang for lite.

Sosiale Medier (SoMe)
I dagens samfunn har du som instruktør også et etisk ansvar knyttet til sosiale medier (SoMe). Facebook, Instagram og Snapchat er for eksempel medier de fleste i dag benytter, og blant aktørene i treningsbransjen brukes ofte også de sosiale mediene til egen og felles markedsføring). Derfor er det viktig å tenke gjennom hva du som instruktør velger å dele i SoMe. I tillegg er det viktig å huske at om man vil ta bilder eller video fra for eksempel gruppetimer, ulike event osv., må man alltid forhøre seg med deltagerne om det er greit. Hvis noen ikke ønsker å ta del, bør det være rom for å gi en diskre beskjed til deg om dette. Som instruktør er din oppgave å gi deltagerne gode treningsopplevelser, og ikke være for opptatt av sosiale medier i timene.

Dette er noen av de mest sentrale områdene du som instruktør bør forholde deg til, når man snakker om etiske retningslinjer for instruktørrollen. I tillegg er det viktige å behandle og respektere alle deltagere likeverdig – uavhengig av kultur, etnisitet, religion eller bakgrunn. Som instruktør skal du vise at du er der for deltagerne, alle er like viktige og fortjener den samme oppmerksomheten. I tillegg har du også et ansvar i forhold til å vite når egen kompetanse ikke strekker til. Vær ydmyk og våg å hente inn hjelp fra andre når du trenger det, og sett deg inn etiske retningslinjer og trivselsregvler ved ditt treningssenter. Har ikke treningssenteret ditt dette, kan jo du kanskje være den som kan oppfordre ledelsen til å utarbeide dette!

Vil du lese mer, anbefaler vi fagboken for instruktører og personlige trenere: Personlig trener og gruppeinstruktør, Fagbokforlaget.

//Eva Katrine
inspartum akademi